Antwoorden

Wil je naast de antwoorden op de veel gestelde vragen, windenergie in het algemeen en Drechtse Energie in het bijzonder, blijven volgen? Via onze Sociale Media houden we je op de hoogte.

Wat kan ik doen om windenergie in onze regio te steunen?

Word voor €10,- per jaar lid van Drechtse Energie en laat daarmee weten dat je ons initiatief steunt. Alleen leden kunnen straks geld inleggen om te investeren in duurzame energie. Word lid!

Word actief binnen Drechtse Energie. We zoeken altijd meer vrijwilligers om de klus te klaren. Bijvoorbeeld om mee te doen aan de ledenwerfactie of ons te helpen met de website en sociale media. Actief aansluiten bij de organisatie? Natuurlijk bepaal je zelf wat je doet en hoeveel tijd je hiervoor hebt. 

– Word ambassadeur: vraag je buren, vrienden en familie om ook de komst van windmolens in de Drechtsteden te steunen en om lid te worden.

Waar vind ik meer informatie over de windturbines in de Drechtsteden?

www.dordrecht.nl/windenergie

www.zwijndrecht.net/trefwoord/windenergie

www.zuid-holland.nl/onderwerpen/energie/windenergie/

Wat is slagschaduw en zal er sprake zijn van slagschaduw op woningen?

Beschijnt de zon de mast en rotor van een windturbine, dan leidt dit tot een (bewegende) slagschaduw. Dit is de schaduw van de turbine op de ondergrond of achtergrond. Deze slagschaduw draait met de zon mee en reikt bij zonsopgang en -ondergang in de winter het verst.

Is slagschaduw hinderlijk?

Als slagschaduw op het raam van een woning valt kan dat als hinderlijk worden ervaren. Vooral de wisseling tussen wel en geen schaduw ergert mensen. Bij moderne windturbines met drie wieken is de slagschaduw in de praktijk beperkt. Deze windturbines hebben een maximale omwentelingssnelheid van 20 tot 30 toeren per minuut. Het maximale aantal bladpassages is daardoor 90 per minuut, dit komt overeen met een frequentie van 1,5 Hz. Uit onderzoek is gebleken dat mensen vooral last hebben van het afwisselen van schaduw en licht bij een hogere frequentie, tussen de 2,5 en 14 Hz.

Wet- en regelgeving

In de milieuwetgeving zijn voorschriften opgenomen om hinder door slagschaduw te beperken. In de Activiteitenregeling milieubeheer (Activiteitenbesluit) staat hoe vaak en hoe lang per dag de slagschaduw van een windturbine een woning mag raken. Via de vergunning zijn windturbines bijna altijd verplicht voorzien van een stilstandvoorziening. Deze schakelt de windturbine uit gedurende de tijd dat er slagschaduw optreedt. Een stilstandvoorziening is nodig wanneer:

de afstand van de windturbine tot de woningen en andere ‘gevoelige bestemmingen’ (bijvoorbeeld scholen) minder dan twaalf maal de rotordiameter is. Bij een rotordiameter van 90 meter (blad van 45 meter) geldt dan: binnen een afstand van 1.080 meter (ruim een kilometer).

gemiddeld meer dan zeventien dagen per jaar gedurende meer dan twintig minuten per dag slagschaduw kán optreden.

Rekenmethode

Aan de hand van rekenmethodes is van tevoren vast te stellen op welke dagen en op welk moment van de dag een slagschaduw kán optreden. Of de slagschaduw ook echt optreedt op de voorspelde dagen, hangt af van de volgende punten:

    of die dagen onbewolkt zijn;

    of er op die dagen genoeg wind is om de molens te laten draaien;

    of de wind precies waait uit de richting waar de zon staat, omdat de oppervlakte van de schaduw die de windturbine werpt dan het grootste is.

De windturbine wordt uitgerust met een stilstandvoorziening, die geïmplementeerd is in de besturingssoftware. Hierdoor schakelt de turbine alleen uit als slagschaduw daadwerkelijk optreedt. In de praktijk blijkt dat de stilstandvoorziening de financiële exploitatie niet in gevaar brengt wanneer de windturbines vanwege de geluidsnormen al op ruim voldoende afstand van huizen staan.

Hoeveel geluid maakt een windturbine?

Als windturbines draaien, produceren ze naast elektriciteit ook geluid. Er zijn afspraken gemaakt over hoeveel Decibel zij mogen veroorzaken. Het meeste geluid dat windturbines maken, komt door de draaiende rotorbladen (aerodynamisch geluid). De hoeveelheid is vooral afhankelijk van de tipsnelheid (ofwel rotordiameter en toerental) en de vormgeving van de rotorbladen. Op het moment dat een rotorblad de mast passeert, verandert de ‘klankkleur’. De bewegende delen in de gondel, zoals de generator en de tandwielkast kun je ook horen (mechanisch geluid). Of en hoeveel geluid die onderdelen maken, hangt af van het type turbine. Bij moderne turbines is dit geluid ondergeschikt.

Zijn windturbines schadelijk voor de gezondheid?

Mensen die een windturbine in hun omgeving krijgen, zijn soms bang dat de windturbines schadelijk zijn voor hun gezondheid. Daar hoeft u zich absoluut geen zorgen over te maken. Er zijn geen enkel wetenschappelijk onderbouwde feiten die gezondheidsschade door windturbines aantonen. 

Waar komen de windturbines te staan?

Voor Dordrecht heeft de provincie hierin twee studielocaties opgenomen: Merwedezone en Dordtse Kil / Zeehavengebied, de zogenoemde langelijnopstelling.  De gemeente Dordrecht heeft intussen de locatie Merwedezone geschrapt. Drechtse Energie is op dit moment samen met de ECD bezig met een locatie op de Krabbegors (Duivelseiland). In Zwijndrecht is het industriegebied de Groote Lindt aangewezen. De gemeente Zwijndrecht heeft daar bezwaar tegen. De provincie heeft aangegeven dat zij een mogelijke initiatiefnemer zal ondersteunen. De vastgestelde provinciale verordening Ruimte geeft aan dat buiten de aangewezen gebieden alleen (kleine) windturbines tot 30 kW mogen worden gebouwd. Dergelijke windmolens zijn voor levering aan het net niet rendabel.

Kan ik straks stroom gebruiken van de windturbines?

Dat zijn we nog aan het onderzoeken of we zelf of via een andere leverancier aan onze leden kunnen leveren.

Kan ik mee investeren in de windturbines?

Ja, dat kan. Zodra de vergunningen rond zijn, kunnen leden mee-investeren in de windmolen. Met kleine en grotere bedragen. De ledenvergadering van Drechtse Energie moet de voorwaarden nog vaststellen, waaronder een minimum en maximumbedrag per lid.

Waarom geen zonnepanelen?

Alle bronnen van duurzame energie zijn op dit moment heel hard nodig, zowel wind- als zonne energie, biomassa en waterkracht. Niet alle daken zijn echter geschikt voor zonnepanelen en niet iedereen wil of kan in zonnepanelen investeren. Ten opzichte van zonnepanelen leveren windturbines vele malen meer energie per vierkante meter en vaak op ander momenten dan zonnepanelen.   Moderne windturbines leveren gemiddeld 8 miljoen kWh op per jaar. Zonnepanelen leveren op een zonnige dag hooguit 1,5 kWh per paneel en maximaal 250 kWh per jaar. Veel minder dan een turbine. En op minder zonnige dagen wanneer de wind waait leveren turbines de energie.  Alleen met de opgewekte zonne-energie worden de doelstellingen voor het opwekken van duurzame energie niet gehaald. Daarom wil de windwerkgroep van Drechtse stromen windmolens plaatsen samen met burgers uit de Drechtsteden volgens een nog uitte werken participatie model. Uitgangspunt daarbij is dat burgers die meedoen daarvoor en deel van de opbrengst in mindering kunnen brengen op hun energierekening. Dit is interessant voor inwoners van de Drechtsteden. Voor inwoners met zonnepanelen is het een aanvulling  op de periode dat zon minder schijnt en wind waait.

Waarom niet gewoon een windpark op zee?

Wind op land is op dit moment de goedkoopste vorm van duurzame energie. Op langere termijn biedt windenergie op zee veel kansen: er is veel ruimte en het waait er hard. Bouw en exploitatie van turbines op zee is nu echter nog twee tot drie keer zo duur als op land. Naar verwachting zal door ervaring met huidige windparken op zee en technische ontwikkelingen de prijs in de toekomst zakken. In ieder geval tot dat moment zal windenergie op land nodig zijn om de duurzame energiedoelstellingen van het kabinet en de provincie tijdig en kostenefficiënt te halen. Daarnaast heeft Drechtse Stromen zich ten doel gesteld om zoveel mogelijk lokaal duurzame energie op te wekken.

Kost het produceren van een windmolen niet meer dan het oplevert?
Zijn er wel genoeg mensen die windenergie willen?

De gemeenteraad van Dordrecht heeft ingestemd met de structuurvisie windenergie. Dit is een belangrijk stap in het realiseren van windenergie op het eiland van Dordrecht. Een onderzoek onder het Dordtse bewonerspanel laat draagvlak zien voor windmolens in Dordrecht. Wel onder voorwaarden: hoeveel molens, waar komen die precies en hoe komen ze tot stand?

Dordrecht wil dat 20% van de energie in 2020 duurzaam geproduceerd wordt. Duurzame bronnen zijn schoon en raken bovendien niet op. Om die doelstelling te bereiken, is ook windenergie nodig. Daarom heeft de gemeente onderzocht of dat haalbaar is op het Eiland van Dordrecht. Dit leverde drie mogelijke locaties op: Dordtse Kil III en IV en Krabbepolder/Duivelseiland. Voorwaarde is wel dat dat in samenspraak gebeurt met de stad.

 

In oktober 2013 heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden het Dordtse bewonerspanel gevraagd naar hun mening over windenergie. De resultaten laten draagvlak zien voor windenergie: bijna 9 op de 10 respondenten is het, al dan niet onder voorwaarden, eens met het plaatsen van windturbines. Alle vier de locaties vindt men redelijk tot zeer geschikt, waarbij er een grotere voorkeur is voor de westzijde van het eiland.

Dordtenaren profiteren

Windenergie moet iets van de stad zijn en bewoners moeten kunnen profiteren van de voordelen. Dit geven we ook mee aan initiatiefnemers. Zes op de tien ondervraagden geeft aan geïnteresseerd te zijn in deelnemen in windturbines. Dat zou bijvoorbeeld via de afname van stroom kunnen, of door mee te investeren, dan is een stukje windmolen ‘van jou’ en dat levert een prima rendement op.” In december behandelt de gemeenteraad de uitvoeringsagenda. Klik hier voor het factsheet windenergie over het draagvlak onder de bewoners.

Meer vragen? Kijk op de site van Natuur en Milieu of bekijk een kort filmpje.

Welke partijen zijn er allemaal bij Drechtse Energie betrokken?

We werken samen met Stichting Drechtse Stromen, een burgerinitiatief gericht op samen energie besparen en lokaal opwekken in de Drechtsteden. Ook zijn we betrokken bij het Platform Duurzaam Dordrecht, dat activiteiten organiseert zoals de Duurzaamheid café en waarbij inmiddels diverse organisaties zijn aangesloten die werken aan een duurzame wereld.